AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ
Tarih: 28.09.2021| Okunma Sayısı: 2109

YALOVA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Yalova Barosu Avukat Hakları Merkezinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Yönerge, Yalova Barosu Avukat Hakları Merkezinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

(3) Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76, 81/1-5, 95/2-1, 95/1-4, 95/1-15, 97/1-6 ve 101. maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Amacı, Görev ve Yetkileri

Merkezin amacı

MADDE 2 - (1) Yalova Barosu Avukat Hakları Merkezinin amacı; avukatların, avukatlık mesleğini yerine getirirken veya avukatlık sıfatları nedeni ile yaşadıkları sorunların ve hak ihlallerinin çözümünde onlara yardımcı olmak; hukukun üstünlüğünü ve savunmanın bağımsızlığını göz önünde tutarak, hukuk kuralları çerçevesinde avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik tespitler, araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır.

Merkezin görev ve yetkileri

MADDE 3 – (1) Yalova Barosu Avukat Hakları Merkezinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Avukatların yaptığı görev sırasında veya avukatlık sıfatından dolayı, avukatlık mesleğine ve avukatlara yönelik her türlü hak ihlallerine karşı, avukatlık mesleğini ve avukatları savunmak ve bu konuda her türlü hukukî girişimde bulunmak,

b) Avukat haklarının, avukatlık mesleğinin onuru ve saygınlığının korunmasına, mesleğin adalet ilkelerine uygun olarak yürütülmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

c) Avukatların mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştığı, hukuki ve fiili engel ve güçlükleri tespit etmek; bu konularda resmi, özel kişi ve kuruluşlar ile yargı mercilerinde gerekli girişimlerde bulunmak,

d) Avukatlık hukuku çerçevesinde, merkeze katılacak üyelerin belirlenmesi ve desteklenmesi amacıyla, avukatlara ve stajyer avukatlara, avukat haklarının korunmasına yönelik meslek içi eğitim vermek,

e) Avukatların görevlerini yaptığı sırada karşılaştığı, her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız müdahaleye ilişkin sorunları saptamak ve anında müdahalede bulunmak; gözlemci görevlendirmek, sorunun çözülmesi konusunda çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek ve yayınlamak,

f) Meslek ilkelerine her türlü resmi ve özel merci nezdinde saygı gösterilmesini temin amacıyla, mesleğe ve avukatlığın şahsına yönelen her türlü itibarsızlaştırmaya karşı resmi mercilere başvuru ve şikayette bulunma, kamuoyu oluşturma ve açıklama yapmak gibi  önlemler alarak mesleki standartların geliştirilmesine ve mesleğin bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

g) Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma gibi koruma tedbirlerinin uygulanması söz konusu olduğunda, baro başkanının görevlendirmesiyle, yapılan iş ve işlemlere nezaret etmek.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Üyelik ve Üyelerin Görevleri

Üyelik

MADDE 4 – (1) Baro tarafından düzenlenen avukat hakları eğitimini başarı ile tamamlayarak üyelik için başvuranlar arasından; avukat hakları merkezinin amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesi yönünde azim ve sabırla çalışacağı düşünülenler, merkez yürütme kurulunun teklifi ve baro yönetim kurulunun onayı ile merkez üyesi olarak atanırlar.

Üyelerin görevleri

MADDE 5 – (1) Yalova Barosu Avukat Hakları Merkezi üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Yalova Barosu Avukat Hakları Merkezinin amaç, ilke ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,

b) Avukat Hakları Merkezinin toplantılarına katılmak,

c) Görevini özenle yerine getirmek ve görevlendirmelerin sonucunda tutanak veya rapor tanzim ederek merkez başkanına sunmak ve merkez üyelerini bilgilendirmek,

ç) Görevlendirme konusu ile ilgili Baro Yönetim Kurulunca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek Avukat Hakları Merkezini bilgilendirmek,

d) İvedi işlerde Merkez Başkanının vereceği görevleri yerine getirmek,

e) Avukat Hakları Merkezi'nin etkin ve disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.

Üyeliğin Sona Ermesi

MADDE 6 – (1) Avukatlık mesleği ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergileyen veya Yalova Barosu Avukat Hakları Merkezindeki görevlerini devamlı olarak aksatan üyelerin durumu, merkez yürütme kurulu tarafından uyarı, kınama veya çıkarma talebi ile Avukat Hakları Merkezi toplantısında diğer merkez üyelerinin bilgisine sunulur. Merkez üyelerinin, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alacağı karar neticesinde üyelikten çıkarılma yönünde görüş belirirse, merkez yürütme kurulu, bir rapor eşliğinde bu hususu Baro Yönetim Kuruluna sunar. Baro Yönetim Kurulunun vereceği karar neticesinde üyenin merkez üyeliği sona erdirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Avukat Hakları Merkezi Toplantıları

Merkez Toplantıları

Madde 7 - (1) Tüm merkez üyelerinden oluşan Avukat Hakları Merkezi ayda bir, yürütme kurulunun koordinasyonu ile ve merkez başkanının başkanlığında; mevcut hak ihlallerini tespit etmek, üyelerinin avukat hakları konusunda gelişimini sağlamak, ihlaller karşısında hazırlanan tutanak ve raporları incelemek, hak ihlallerini önlemeye yönelik somut ve bireysel çözümlerin yanında soyut ve genel nitelikli çözümler üretmek ve merkezin diğer amaçlarını gerçekleştirmek için çoğunluk aranmaksızın toplanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Merkez Yürütme Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Merkez yürütme kurulu

Madde 8 – (1) Merkez üyeleri, baro seçimlerinin akabinde, merkez yürütme kurulunun usulüne uygun çağrısı üzerine, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve iki yıl için görev yapmak üzere merkez başkanı, başkan yardımcısı ve yazmandan oluşan merkez yürütme kurulunu, katılanların salt çoğunluğuyla seçer.

 

Merkez yürütme kurulunun görevleri

 

Madde 9 – (1) Yürütme kurulu, merkez faaliyetlerinin kesintisiz işleyişini sağlamakla görevlidir ve en az haftada bir kez toplanır.

(2) Yürütme kurulu, diğer görevlerinin yanında;

a) Eğitim çalışmaları için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak,

b) Merkezin çalışmaları hakkında Baro Yönetim Kurulunu ve meslektaşları bilgilendirmek,

c) Görevlendirilen Avukat Hakları Merkezi üyesinin yapmış olduğu işlemleri her aşamada izlemek ve desteklemek

ile de görevlidir.

(3) Başkan, üyeler arası görev dağılımını ve toplantı gündemini belirler. Yürütme kurulu ile Baro Yönetim Kurulu arasındaki irtibatı sağlar, Merkeze iletilen şikâyet ve ihbarlarda gerekli sayıda üyeyi doğrudan görevlendirir ve merkezin olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

(4) Başkan yardımcısı, başkanın olmadığı zamanlarda onun bütün görevlerinin aksamadan devam ettirilmesini sağlar. Başkanın yönlendirdiği diğer iş ve işlemleri yapar.

(5) Yazman, merkez görevlendirmeleri ile ilgili tüm dosya ve yazışmaları düzenler, avukat hakları merkezinin toplantılarını ile yürütme kurulu toplantılarını hazırlar, tutanağa bağlar. Başkanın yönlendirdiği diğer iş ve işlemleri yapar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Çalışma Usul ve Esasları

 

Merkezin çalışma usul ve esasları

 

MADDE 10 – (1) Merkeze sevk edilen işler ile ilgili olarak merkez başkanı, merkez üyeleri listesinden, eşitlik ve âdil dağılım ilkesi gereğince, görevlendirme yapar.

(2) Görevlendirilen merkez üyesi, istemde bulunan avukatın yazılı başvurusunu alır, konu hakkında tutanak veya hukuki görüşünü içeren bir rapor düzenler. Görevlendirilen merkez üyesi, istemde bulunan avukat tarafından düzenlenen başvuru formu ile düzenlediği tutanağı veya raporu, müteakip toplantısında merkez yürütme kuruluna sunar. Görevlendirilen merkez üyesinin görevi, istemde bulunan avukatın maruz kaldığı haksızlığın giderilmesine kadar devam eder.

(3) Merkez başkanının incelemesinden geçen tutanak veya rapor, Avukat Hakları Merkezi toplantısında üyelerin bilgisine sunulur. Merkezin toplantı gündemine alınıp görüşüldükten sonra ise merkez başkanı tarafından Baro Yönetim Kuruluna sunulur.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümleri Yalova Barosu Yönetim Kurulunca 18.03.2021 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Yalova Barosu Yönetim Kurulu yürütür.

13.07.2024
AV. ELİF TURNACI ÇAVUŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.