KOMİSYONLAR YÖNERGESİ
Tarih: 20.09.2021| Okunma Sayısı: 647

YALOVA BAROSU MERKEZLER, KOMİSYONLAR VE KURULLAR YÖNERGESİ

 

 1. KAPSAM:

  İşbu yönerge, Yalova Barosu bünyesinde bulunan kurulmuş veya kurulacak olan tüm merkez ve komisyonların işleyişini; Yalova Barosu Yönetim kurulu ile birlikte çalışma esaslarını kapsar.

 2. AMAÇ:

  Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve meslekleri ile ilgili ilişkilerini güçlendirmek üzere Yalova Barosu bünyesinde merkez, komisyon ve kurulların kurulması, işleyişi ve Yönetim kurulu ile aktif, etkin bir şekilde çalışması amaçlanmıştır.

 3. DAYANAK:

   Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesinin 2. fıkrasının 15. bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 4. TEMEL İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ:

  Komisyon ve Merkezler işlevleri gereği doğrudan Yalova Baro Başkanlığı bünyesine dâhildir. Komisyon ve Merkezler; sosyal, mesleki ve kültürel ilişkilerin gelişimini ve işlevselliğini sağlamak üzere kurulu bulunan yapılardır. Merkez, komisyon ve kurullar, üyelerinin etkin katılımı ve demokratik yöntemlerle çalışmalarını yürütürler.

 5. ÇALIŞMA DÖNEMİ VE GÖREV SÜRELERİ:

  Merkez ve komisyonlar Baro seçimlerine paralel olarak görev yapmakta olup yapılan her seçim dönemi akabinde komisyon ve merkezlerde yeni organlar kuruluna kadar görevleri devam eder. Yeni merkez, komisyon ve kurul organları oluşmadıkça eskisinin görevi devam eder.

 6. MERKEZ, KOMİSYON VE KURULLARIN GENEL GÖREV VE YETKİSİ:

  Merkez ve komisyonlar ilgili oldukları alana ve bu yönergedeki amaca göre çalışmalarını yürütürler. Bu kapsamda çalışma alanları ile ilgili seminer, sempozyum, panel, meslek içi eğitim semineri ve yuvarlak masa toplantıları yaparlar. Kitap, dergi, broşür gibi yayınlar hazırlarlar. Baro internet sitesi üzerinden çalışmalarını duyururlar. İlgili oldukları mevzuat taslakları hakkında Baro Yönetim Kurulu’na görüş hazırlarlar. İlgili oldukları alanlarda mevzuatı, yargı kararlarını ve güncel gelişmeleri takip eder, gerekli gördüğünde gerekli anlamda basın açıklaması, mağdur kişi, ilgili kurum-kişi ziyaretlerinde bulunma, toplumsal konularda Baro Başkanlığı adına davalara katılma talebinde bulunabilirler. Kuruluş amaç ve alanları kapsamında Baro’nun verdiği diğer görevleri yerine getirirler. İlgili olan diğer kurul ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma yaparlar. Hukukun yaratılması sürecine olumlu katkı sağlarlar.  İş bu madde kapsamında yapılacak tüm etkinlikler Baro Yönetiminin olur kararı ile icra edilebilir.

 7. SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ÜYELERİ:

  Yalova Barosu Yönetim Kurulunca her bir merkez ve komisyondan sorumlu en az iki ya da ikiden fazla Yönetim Kurulu üyesi belirlenir. Belirlenen bu sorumlu yönetim kurulu üyesi, merkez, komisyon ve kurul ile Baro Yönetim Kurulu arasında irtibatı sağlar.

 8. MERKEZ, KOMİSYON YAPISI, ÇALIŞMASI VE YETKİ KAPSAMI:

  Merkez ve komisyon üye sayı sınırlaması yoktur. Katılımcılık anlayışı çerçevesinde dileyen her avukat merkez, komisyon ve kurulların her zaman üyesi olabilir, üyelikten ayrılabilir, çalışmalara etkin olarak katılabilir. Üyelik, Baro Başkanlığına verilecek bir dilekçe ile olur. Stajyer avukatlar merkez/ komisyon organlarına üye seçme ve seçilme dışında, merkez ve komisyon çalışmalarına katılabilirler. Yalova Barosu Yönetim Kurulunun alacağı karar ile yeni komisyonlar açılabilir veya var olan komisyonlar sayıları 7’ nin altına düşmemek kaydı ile kapatılabilir.  Merkez, komisyon ve kurullar, her ay en az iki kere toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve gündem, sekreter üye tarafından tüm üyelere e-mail, kısa mesaj yahut Baro vasıtası ile başkaca yollarla duyurulur. Toplantı öncesi hazirun listesi hazırlanır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Alınan kararlar bir tutanağa yahut karar defterine yazılır. Karara muhalif olanlar muhalefet gerekçesini yazar. Karar defteri herhangi bir tasdike tabi değildir. Bu yönerge ile kurulan merkezler ve komisyonların yine bu yönerge ile belirlenen alt birimleri bünyelerinde oluşturmaları zorunludur. Merkez, komisyon ve kurullarca yapılacak seçimle bu alt birimlerin bir sorumlusu belirlenir. Bunun dışında merkez ve komisyonlar çalışma grupları oluşturulabilir. Merkez ve komisyonların Yalova Barosu Başkanlığını doğrudan temsil etme sıfatları bulunmamakta olup bunun tek istisnası başkanlığın belirlenen konu da olur yazısı ile temsil yetkisi vermesi halidir. Merkez ve komisyon başkanlıklarınca yapılacak dış yazışmalar, Baro Başkanlığı kanalı ile gerçekleştirilir. Merkez, komisyon ve kurul başkan ve sair sıfatları, kartvizit ve başkaca yollarla meslektaşlar arası haksız rekabet yaratacak şekilde Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Meslek İlke ve Kurallarına aykırı olarak kullanılamaz.

   

 9. MERKEZ VE KOMİSYONLARIN ORGANLARI:

   Merkez ve komisyon; üyeleri dışında sorumlu yönetim kurulu üyesinin koordinasyonu altında merkez, komisyon ve kurul başkanlık divanı olarak bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerinin Komisyon ve Merkezlerde seçilme hakkı bulunmakta olup ayrıca merkez, komisyonlar ile yönetim kurulu arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir.

 1. Başkan: merkez / komisyon başkanı; Komisyon ve merkezlerin başkanları, komisyon/merkez üyeleri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Bu seçimde en çok oyu alan aday komisyon başkanı olarak seçilir.
  1. Bu seçimde en çok oyu alan aday komisyon / merkez başkanı olarak seçilir
  2. Görev ve Yetkileri;

  aa- Merkez, komisyon temsil etmek,

  bb- Merkez, komisyon amacının gerekli kıldığı tüm çalışmalarda, etkinlikler, proje ve çalışma programlarını başkanlık divanı ile birlikte hazırlamak ve yürütmek,

  cc- Merkez ve komisyon bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının koordinasyonu sağlamak,

  dd- Her yıl başkanlık divanı ile birlikte çalışma raporunu hazırlamak, tahmini bütçesini Baro Yönetim Kurulu'na sunmak,

 2. Başkan Yardımcısı:

  aa- Başkanın yokluğunda merkez ve komisyona başkanlık etmek,

  bb- Başkanlık herhangi bir sebeple boşalırsa, yenisi merkezlerde atanana, komisyonlar seçilene kadar başkana ait yetkileri kullanmak,

  cc- Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

 3. Sekreter:

  aa- Merkez, komisyon toplantı çağrısını yapmak,

  bb- Toplantıları ve alınan kararları tutanağa bağlamak,

  cc- Toplantı hazirun listeleri, merkez, komisyon kararlarını, üye listelerini Baro ’da arşivlemek, Merkez ve komisyon tarafından başkan yardımcılığı ve sekreter üyelik için iki üye seçimle belirlenir. Seçimle iki de yedek üye belirlenir. Başkanlık için yedek üye belirlenmez. Başkanlık divanı yapacağı ilk toplantıda başkan dışında seçilen iki üye arasında başkan yardımcılığı ve sekreter üyeliği için görev dağılımı yapar.

   

 1. MERKEZ, KOMİSYON VE KURUL SEÇİMLERİ:

  Baro seçimleri sonrası Baro Yönetim Kurulu gereğince komisyon ve merkezlerde görev alan yönetim kurlu üyelerinin komisyona kayıtların başladığının duyurması üzerine 2 haftalık süreç içerisinde yapılan başvurular ile yapılan kayıtları iki haftanın bitimini takip eden 2 hafta içinde Komisyon ve merkezlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri tarafından merkez ve komisyonların toplantı gün ve saati ile gündem ve seçimli toplantı olduğu bilgisi ile genel bir duyuru yapılır. Bu duyuru Baro’nun internet sitesinde yahut Baro odalarında yapılabileceği gibi avukatların mevcut Baro levhalarında bildirdikleri e-maillerine veya sms’lerine gönderilmek suretiyle de yapılabilir. Bu yöntemlerden birinin tercih edilmesi, yeterli duyuru yapıldığı anlamına gelecektir.

   Belirtilen gün ve saatte, çoğunluk şartı aranmaksızın Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin divan başkanlığında toplantı gerçekleştirilir. Bu toplantıda; komisyon ve merkezlerin başkanı ile merkez, komisyon başkan yardımcısı ve sekreter üyesi seçilir. Toplantı öncesi toplantıya katılanların imzasını içerir bir hazirun listesi düzenlenir. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzerine, toplantıda hazır bulunanlar arasından oyların sayımı, hazirun listelerinin düzenlenmesi ve tutanak düzenlenmesi için bir ya da birden fazla kişi kâtip üye olarak seçilebilir. Komisyon ve Merkezlerin başkanlığı ile merkez, komisyon başkan yardımcılığı ve sekreter üyeliklerine aday olanlar, seçim öncesi adaylıklarını divana yazılı yahut sözlü olarak bildirirler. Divan başkanlığınca oylamaya geçilmeden önce adaylara kendilerini tanıtmaları için söz verilir. Aday sayısının çokluğu gibi nedenlerle, adayların kendilerini tanıtmaları bir süre ile sınırlanabilir. Seçim el kaldırmak suretiyle açık oyla yapılır. Her bir adayın aldığı oy tutanağa geçirilir. Adayların aldıkları oylar divan başkanınca toplantıda hazır bulunanlara duyurulur. Seçimi kazananlar açıklanır. Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde mesleki kıdemi en çok olan aday seçilmiş sayılır. Başkanlık dışında başkan yardımcılığı ve sekreter üyelik için birer yedek üye belirlenir. Seçilen asil başkan yardımcısı yahut sekreter üyesinin istifa yahut başkaca nedenlerle yerinin boşalması halinde yeri en çok oyu almış yedek üye tarafından doldurulur. Bu durumda başkanlık divanı ayrıca yeniden görev dağılımı yapar. Yedek üye, kalan süreyi tamamlar. Yedek üye ile de boşalan başkanlık divanı doldurulamazsa, yeni seçim yapılır. Yedek üyelerin oylarının eşit olması halinde de mesleki kıdemi en çok olan, diğerlerine göre öncelikli görev yapar. Komisyon ve merkezin başkanının istifası yahut başkaca nedenlerle görevini sürdüremeyecek olması durumunda yerine bir başka başkan seçimle belirlenir. Seçim zamanı ile Baro seçimlerinin tarihinin yakın olması halinde, Baro seçimleri sonrası yapılacak olan yeni merkez, komisyon seçimlerine kadar mevcut başkanlık divanı ile görev sürdürülür. Seçimde aday hiç ya da yeteri kadar bulunmaması halinde durum sorumlu yönetim kurulu üyesince bir tutanakla Baro Yönetim Kuruluna bildirilir. Baro Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda yeni işlemler tesis edilir.

 2. YÖNERGEYLE KURULAN MERKEZ, KOMİSYON:

  İş bu yönerge hükümleri; yönergenin kabul tarihinden önce kurulmuş olan merkez ve komisyonlar ile kurulacak merkez / komisyonlar için uygulanacaktır.

  Komisyon/Merkezler iş bu yönergeye uygun olmak kaydıyla kendi iç düzenlemelerini yapabilirler.

 3. BARO YÖNETİM KURULU’NUN SORUMLULUĞU:

  Baro Yönetim Kurulu; - fiziki imkânlar elverdiği ölçüde merkez, komisyon ve Merkezlerin çalışma ve toplantılarını yürütmeleri için yer tahsis eder. - Merkez, komisyon ve kurulların toplu sms, e-mail gönderimlerini sağlar. Baro web sitesi üzerinden faaliyetlerinin duyurulmasını temin eder.

 4. MALİ HÜKÜMLER:

   

 • a-Merkez ve komisyon Gelirleri: - Merkez, komisyon ve kurullar için yapılan bağışlar, -Diğer etkinliklerden elde edilen gelirler, -Baro bütçesinde ayrılan paylardan oluşur.
 • b-Merkez ve komisyonların Giderleri: - Merkez ve komisyonların amacı ve bu yönergede belirtilen etkinlikleri yerine getirmeye elverişli ve merkez ve komisyon görev ve yetkisi içindeki her türlü harcamalar merkez ve komisyon başkanlık divanın önerisi üzerine Baro Yönetim Kurulu'nca onaylandığı ölçüde yapılır.
 • c-Harcırah ve avans ödemesi ile avansın kapatılmasında Baro'nun genel prensip ve kabulleri esas alınır ve uygulanır.

   

 1. YÜRÜRLÜK:

  Bu yönerge Yalova Barosu Yönetim Kurulunca 16.09.2021 tarihinde kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

   

 2. YÜRÜTME:

Bu yönerge hükümlerini Yalova Barosu Yönetim Kurulu yürütür.

04.10.2022
AV. ELİF TURNACI ÇAVUŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.