BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU
Tarih: 8.10.2019| Okunma Sayısı: 3271

YALOVA BAROSU

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU YAZIM YÖNERGESİ

 

KONU

Madde 1 – Avukatlık Kanunu’nun 23. maddesi, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 18, 22, 23, 29. maddeleri ve Yalova Barosu Staj İç Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince, Yalova Barosu’nda avukatlık stajı yapan stajyerlerin hazırlamakla yükümlü oldukları bireysel çalışma raporunun hazırlanması ve sunulması ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla işbu yönerge hazırlanmıştır.

AMAÇ

Madde 2 – Yönergenin amacı, avukatlık stajının bir aşamasını oluşturan bireysel çalışma raporunun yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralların belirlenmesidir.

KONUNUN SAPTANMASI

Madde 3 - Yalova Barosu staj iç yönetmeliğinin 14. maddesi gereği her stajyer bireysel çalışma raporu hazırlar. Stajyer Avukatın hazırlayacağı rapor konusu, staj komisyonunca belirlenmiş ve listelenmiş konular arasından, stajın başlangıcını takip eden ilk 60 gün içinde Staj komisyonunun belirleyeceği şekilde seçilir.

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORUNUN TESLİM SÜRESİ

Madde 4 -Hazırlanan bireysel çalışma raporları, Yalova Barosu staj iç yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince staj bitiminden en az 3 (üç) ay önce staj komisyonuna teslim edilir.

 

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORUNUN SÖZLÜ SUNUMU

Madde 5 -  Her stajyer, bireysel çalışma raporunu, Yalova Barosu staj iç yönetmeliğinin 14/5 Maddesi uyarınca staj komisyonunca belirlenen ve bildirilen günde sözlü olarak sunacaktır.

Stajyer sunumunu ifa ederken, her türlü bilimsel ve teknik metotlardan yararlanabilir. Bireysel çalışma raporu sunumu, hazırlanan raporun aynen okunması şeklinde değil; çalışmanın amacı, aşamaları ve çalışma neticesinde elde edilen sonucun özet olarak aktarılmasıdır.

Sunum sırasında, dileyen stajyer avukatlar, izleyici olarak hazır bulunabilir. Sunum sırasında soru sorma yetkisi, komisyon üyelerine ve danışman avukata aittir. Sunum bitimini takiben stajyer avukatlar ilgili konu üzerinden soru sorabilir.

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU DANIŞMANI

Madde 6 –Bireysel çalışma raporunun Danışmanı, stajyer avukatın yanında staj yaptığı avukattır. Stajyer Avukatın, avukat yanında staja başlamamış olması durumunda, stajyere staj komisyonunca danışman atanır.

Danışman,  stajyerin bireysel çalışma raporunu öncelikle bu yönergedeki esaslar (Biçim, kapak, içindekiler, dipnot, kaynakça ve sayfa düzeni, konunun özgünlüğü, dil ve anlatım, araştırma, kaynaklardan yararlanma ve atıf, içeriğin hukuksal yetkinliği) bakımından değerlendirir.  Bireysel çalışmanın yönergeye uygun hale getirilmesi için gerekli uyarılarını yapar.

BİREYSEL ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 7 – Hazırlanacak olan bireysel çalışma raporu, iş bu yönerge ilke ve kurallarına uygun bir biçimde hazırlanmak zorundadır.       

Staj Komisyonu tarafından bir başka eserden ya da tezden aktarıldığı, başkası tarafından hazırlandığı tespit edilen raporlar ile hukuksal yetkinliği olmayan, yeterli araştırma yapılmaksızın hazırlanan ve yönerge hükümlerine aykırı hazırlanan bireysel çalışma raporları, geçersiz sayılır.

 

Eksikliklerin giderilerek, yeterli bir rapor hazırlayıp staj komisyonuna teslim etmesi için stajyere komisyonca süre verilir.

 

Bireysel çalışma raporunun sözlü sunumunda, hazırlanan konuya ilişkin stajyerin yetkinliği ve sözlü sunum becerisi değerlendirilir.

 

Staj komisyonu tarafından yapılan tüm değerlendirmeler sonunda başarılı görülen stajyer avukata bireysel çalışma raporu geçerlilik onayı verilir.

Bireysel çalışma raporunu teslim etmemiş, stajyere Staj Bitim Belgesi verilmez.

 

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU YAZIMINDA UYGULANACAK BİÇİM KURALLARI

MADDE 8 -Bireysel çalışma raporu yazımında uygulanacak biçim kuralları şu şekildedir:

 

 1. A4 (21.0 x 29.7 cm) ölçüsünde kağıt kullanılmalıdır.
 2. Kağıtların yalnızca ön yüzleri kullanılmalıdır.
 3. Sayfaların üst, alt, sağ ve sol kenarlarından uygun boşluk bırakılmalı ve her sayfadaki boşluklar birbirine eşit olmalıdır.
 4. Kapak, İçindekiler, Kaynakça, Kısaltmalar bölümlerinin yer aldığı sayfalar bulunmalı, sonra giriş bölümü ile konunun açıklamaları yapılmalıdır.Açıklama bölümü en az 15 sayfadan oluşmalıdır.
 5. Kapak sayfa, İçindekiler, kaynakça, kısaltmalar bölümleri numaralandırmaya tabi tutulmamalı, numaralandırma giriş bölümünden itibaren sayfaların sağ alt tarafında parantez, çizgi kullanılmadan yapılmalıdır.
 6. Kapak sayfaya bireysel çalışma raporunun konusu başlık olarak yazılır, hazırlayan alt başlığı altında stajyer avukatın ismi yazılır ve yine rapor danışmanı alt başlığı altında rapor danışmanı avukatın ismi yazılır.
 7. ‘Times New Roman’ veya ‘Arial’ yazı tipinde, 12 punto boyutunda yazı tipi kullanılmalıdır. Açıklamalarda Türkçe paragraf esasına uyulmalı, virgül ve noktadan sonra bir boşluk bırakılmalıdır.
 8. Yazımda hukuk terminolojisine uyulmalı ancak açıklamalarda anlaşılır sade bir dil kullanılmalıdır. Türkçe imla kurallarına uyulmalı, eş anlamlı kelimelerden yalnızca biri tercih edilip, terim birliği sağlanmalıdır.
 9. Yasa, yönetmelik, genelge gibi metinlerden veya yargı kararlarından yapılan alıntılarda bir satır atlanarak ve ayrıca sağdan ve soldan 3 cm ek girinti yapılmalı, tırnak işareti içinde genel metinde kullanılan yazı tipinden yönergede gösterilen başka bir tiple 10 punto boyutunda italik yazım biçimi kullanılmalıdır. Kararın verildiği yargı mercii, esas ve karar numarası ile karar tarihi bloktan sonra parantez içinde yazılmalıdır.
 10. Yararlanılan kaynaklar bir liste halinde belirtilmeli ve bilimsel atıf kurallarına uyularak gerekli detaylar verilmelidir. Kaynaklar yazar ad soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
 11. Hazırlanacak bireysel çalışma raporunda, başka kaynaklardan yapılan alıntılar aynen aktarılır ya da özü değiştirilmemek kaydıyla kaynak sahibinin cümleleri özetlenerek, yorumlanarak verilir. Her iki durumda da alıntı yapılan kaynağa atıfta bulunulur.
 12. Her sayfa için o sayfada geçen atıflar, numaraları ile belirtilip bilimsel atıf kurallarına uyularak yapılmalıdır.
 13. Bireysel çalışma raporu, saydam bir dosya içerisinde ciltletilmeden ve her sayfası tezi hazırlayan stajyer avukat tarafından imzalanarak sunulmalıdır.

YÜRÜRLÜK

Madde 9 - Bu yönerge, Yalova Barosu Staj İç Yönetmeliğinin 25. Maddesi uyarınca Staj Komisyonuncahazırlanarak Baro Yönetim Kurulu’nun 03.10.2019 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

29.11.2022
AV. ELİF TURNACI ÇAVUŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.