YALOVA BAROSU STAJ İÇ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 8.10.2019| Okunma Sayısı: 3560

YALOVA BAROSU

STAJ İÇ YÖNETMELİĞİ

 

 

KONU

Madde 1

Bu yönetmelik; 1136 sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 1. maddesinde yer alan amaç doğrultusunda; Yalova Barosu Avukat stajyerlerinin staja başlama, çalışma ve gözetiminde uygulanacak yöntemler ile stajyer avukatların eğitimine ilişkin ilke ve kuralları ve bu çalışmaları sürdürecek Staj ve Meslek İçi Eğitim Komisyonunun, kuruluşuna, çalışma yöntemine, yetkilerine ve yönetim kurulunca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin saptanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar. 

 

AMAÇ

Madde 2 – (Değişik madde: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[1]

Staj ve Meslek İçi Eğitim Komisyonu, bu yönetmelik ile Yalova Barosu’nda staj yapan stajyer avukatların bir yıllık stajları süresince hukuk bilgilerini bilimsel verilerden ayrılmaksızın ve bilimin yöntemlerini kullanarak somut olaylara uygulayabilen, yargılama süresince yargılama faaliyetinin yönetimine ve kararın oluşumuna etkin biçimde katılabilen, meslek ilke ve kurallarına bağlı, hak arama özgürlüğünün yaşama geçmesi için uğraş veren, insan haklarına saygılı, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden ayrılmayan, bağımsız ve özgür avukatların yetişmesi için hukuksal, sanatsal, eğitsel olanakların sağlanmasını, stajyer avukatların alacakları eğitimin daha verimli ve kapsamlı olmasını, stajyerler arasında eşitliğin sağlanmasını ve Staj ve Meslek İçi Eğitim Komisyonunca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin ve yönetim ilkelerinin saptanmasını,  amaçlamaktadır.

TANIMLAR

Madde 3

Bu yönetmelikte geçen tanımlarda:

Baro   : Yalova Barosu’nu,

Yönetim: Yalova Barosu Yönetim Kurulu’nu,

Komisyon: Yalova Barosu Staj ve Meslek İçi Eğitim Komisyonu’nu

Komisyon Başkanı: Yalova Barosu Staj ve Meslek İçi Eğitim Komisyonu Başkanı’nı,

Başkan Yardımcısı: Staj ve Meslek İçi Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı’nı,

Eğitimci: Staj gruplarına eğitim çalışması yapan avukatı ya da akademisyeni,

Stajyer Temsilcisi: Stajyer grubunca seçilecek, komisyonla grup arasında iletişimi sağlamakla görevli yönergelerce ve diğer düzenlemelerle verilen görevleri yapacak bir asil bir yedek stajyer avukatı,

Bireysel Çalışma Raporu: Komisyonca stajyere verilecek konu hakkında, stajyerin hazırladığı tezi,

Tez Danışmanı: Stajyerin, yanında staj yaptığı ve bireysel çalışma raporunu hazırlarken yardım aldığı avukatı,

Yönetmelik: Yalova Barosu Staj İç Yönetmeliğini  tanımlamaktadır.

 

KOMİSYONUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 4

(Değişik: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[2]Yönetimce, iki yıl süre ile görevlendirilen TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 15. maddesinde yazılı niteliklere sahip avukatlardan oluşan komisyon, ilk toplantısını komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine yapar.

(Ek: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[3] Komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine toplanan komisyon, ilk toplantıda BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI ve SEKRETER seçimini yaparak çalışmalarına başlar.

Komisyon üyesi avukatların görev süresi bir sonraki Baro Genel Kurulu’na kadardır. Görev süresi biten avukat yeniden görev alabilir.

Madde 5

(Değişik: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı) [4] Komisyon adli ara verme dışında ayda en az iki kez toplanmak zorundadır. Toplantılarda görüşülecek konuları içeren ve komisyon başkanınca hazırlanacak gündem, toplantı gününden en az bir gün önce komisyon üyelerine güncel yöntemlerle iletilir. Komisyon, uygun gördüğü toplantılara stajyer temsilcilerini  ve ilgilileri de çağırılabilir. Komisyon katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda Başkanın oy verdiği yönde karar alınır.

(Ek: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[5] Komisyon toplantılarında alınan kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarası ile yazılır.

(Ek: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[6] Komisyon toplantısına katılan üyeler, karar defteri imzası yerine geçmek üzere hazirun cetveline imza atar.

STAJYER TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

Madde 6 

(Değişik: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[7] Komisyonda görev alacak stajyer temsilcisi her staj eğitim yılı başında, Komisyon tarafından belirlenecek tarihte, Yalova Barosuna kayıtlı stajyerler arasından gizli oyla, 1 asil ve 1 yedek olmak üzere seçilir. Oylarda eşitlik halinde kıdemi yüksek olan stajyer, temsilci seçilir. Seçim,  Komisyonunun gözetiminde yapılır.  Stajyer temsilciliği, temsilcinin staj bitim belgesi alması veya bir sonraki stajyer temsilcisinin seçilmesi ile sona erer. Görevi sona eren stajyer temsilcisinin yerine en fazla oy almış olan yedek  üye göreve çağrılır. Görevi sona eren stajyer temsilcisi stajı bitmemiş olsa dahi yeniden stajyer temsilciliğine aday olamaz.

Stajyer temsilcileri ayrıca, stajyerler arasındaki ilişkiyi ve dayanışmayı güçlendirmek, stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri ilgili Komisyon ile birlikte düzenlemek, stajyerlerin sorunlarına çözüm üretmek ve bu konularda Komisyonuna öneri götürmekle ödevlidirler.

Madde 7

Staj Komisyonu üyeleri, Komisyon toplantılarına katılmak ve Komisyonca verilecek görevleri yapmak zorundadırlar. Komisyon üyelerinin, Komisyonca  kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir eğitim yılı içinde peş peşe olması koşulu aranmaksızın üç kez:

 1. Staj Komisyonu toplantılarına katılmaması,
 2. Eğitim programında yer alan çalışmalara katılmaması,
 3. Staj görüşmelerine katılmaması,
 4. Staj Komisyonunca verilecek görev ve kararları yerine getirmemesi,

Halinde, Komisyon, Komisyon üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi için Yönetim Kuruluna talepte bulunur.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Madde 8 - (Değişik madde: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[8]

 1. Stajyerin TBB Staj Yönetmeliğinin 1. Maddesinde gösterilen amaçlar doğrultusunda mesleğe hazırlanmasını sağlamak
 2.  Stajyer ile Baro arasındaki ilişkileri düzenlemek ve devamlılığını sağlamak
 3. Staj Bitim Belgesi verilmesi ya da stajın uzatılması konularında  Yönetim Kuruluna öneride bulunmak
 4. Eğitim programlarını ve takvimini hazırlayıp uygulamak
 5. Eğitim amaçlı konferansları ve seminer çalışmalarını düzenlemek
 6. Eğitimi yapılacak hukuk dallarının öğretim görevlilerini belirlemek, görevlendirmek, görevden almak
 7. Eğitim programlarını, eğitim yöntemlerini ve öğretim görevlilerini amaca uygunluk ve yeterlilik yönünden denetlemek ve kararlar almak, eğitimi ve yöntemlerini geliştirici kararlar almak, yönetimin öneri ve uygulamaları üzerine görüş bildirmek
 8. Eğitimin kalitesini artırmak ve çeşitli görüş alışverişinde bulunmak maksadıyla gerek gördüğü takdirde Komisyon kararı ve Baro Yönetim Kurulunun onayı ile bir danışma kurulu oluşturmak
 9. Stajyerlerin katılımlarını ve çalışmalarını izlemek
 10. Bireysel çalışma raporlarının (tezlerinin) incelenmesi ve değerlendirilmesi hususlarını düzenlemek
 11. Eğitim bitirme, başarı ve katılma belgeleri vermek
 12. Stajyer hakkında avukat tarafından düzenlenecek üçer aylık dönem raporlarını takip etmek
 13. Stajyerler arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı güçlendirmek
 14.  Stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri stajyer temsilcileri ile birlikte düzenlemek
 15. Stajyer– Avukat arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak ve karşılıklı isteklerin göz önünde tutulmasıyla stajyerin avukat yanına yerleştirilmesi konusunda yardımcı olmak
 16. Stajyerlerin talep ve şikâyetlerini değerlendirerek, çözüm üretmek
 17. Altı ayda bir Staj Eğitimine ilişkin faaliyet raporu düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

Madde 9

Komisyon yapılacak eğitim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bu amaçla tüm hazırlıkları yapar.

Yönetmelikte  belirtilen eğitim çalışmalarına katılamayacak üyeler  mazeretlerini en geç bir gün önceden komisyon başkanına veya başkanın görevlendireceği komisyon üyesine bildirmekle yükümlüdür. Gelmeyen komisyon üyesinin yerine görev yapacak üye komisyon başkanı tarafından belirlenir.

STAJ

Madde 10 - (Değişik madde: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[9]

Staj bir yıldır. İlk altı ay mahkemelerde kalan altı aylık kısım avukat yanında yapılır. Stajyerin bu bir yıllık staj süresi içerisinde Staj Komisyonunca düzenlenen tüm eğitim çalışmalarına katılması zorunludur. Staj Komisyonunca düzenlenen eğitim çalışmaları Yalova Barosu’nun belirlediği yerde yapılır.

STAJ EĞİTİMİ

Madde 11 - (Değişik madde: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[10]

Staj işleri ve stajyer eğitimi bu yönetmeliğe göre oluşturulan Yalova Barosu Staj ve Meslek İçi Eğitim Komisyonu’nu tarafından yürütülür.

YILLIK EĞİTİM PROGRAMI, KONULARI VE SÜRELERİ

Madde 12 - (Değişik madde: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[11]

(Değişik: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı) [12]Eğitim dönemi 1 Eylül ile takip eden yılın 20 Temmuz’u arasını ifade eder.

Eğitim konuları ve süreleri TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 22. ve 23. maddelerindeki ilkeler doğrultusunda Komisyonca her yıl Eylül ayında belirlenerek yıllık program hazırlanır.

Yönetim Kurulu şartlara ve imkânlara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir.

STAJYERİN DEVAMI

Madde 13 - (Değişik madde: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[13]

Stajyer tüm eğitim çalışmalarına katılmak zorundadır. Devam ve devamsızlık çizelgeleri staj komisyonunca veya komisyon tarafından görev verilmesi halinde Baro sekreterliğince tutulur.

(Ek: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[14] Stajyer, komisyonca belirlenen ve Türkiye Barolar Birliği staj yönetmeliğinin 22 ve 23. Maddeleri uyarınca avukatlık hukuku ve meslek ilke ve kuralları konulu zorunlu derslerin tamamına katılmak zorundadır. Zorunlu derslerden herhangi birine katılım sağlamayan stajyere, staj bitim belgesi verilmez. Zorunlu derslere katılmayan stajyer katılmadığı dersi başka baronun staj eğitiminden tamamlayabilir. Zorunlu dersleri bir başka barodan tamamlayan stajyer buna dair onaylı bir belgeyi komisyona sunmakla yükümlüdür.

Stajyer, komisyonca belirlenen diğer tüm eğitim çalışmalarının ise %85 ne katılmak zorundadır. Stajyer, zorunlu dersler haricinde baroca düzenlenen eğitimlere katılmadığı durumda mazeretini yazılı olarak baro sekreterliğine bildirmelidir.

(Değişik: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı) [15] %15 üzerindeki her bir eğitim çalışması devamsızlığı için stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilebilir.

Stajyerin yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen çalışmalardan katılmadığı her bir etkinlik için 3 (üç) saat devamsızlık yaptığı kabul edilir.

Stajyerin yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen Adli Yardım Nöbeti görevini sırası geldiğinde yerine getirmemesi durumunda 1 (bir) saat devamsızlık yaptığı kabul edilir.

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU

Madde 14

Stajın başlangıcını takip eden ilk 60 gün içinde verilecek ve Komisyonca belirlenecek konu doğrultusunda her stajyer staj eğitimi süresince bir bireysel çalışma raporu (tez) hazırlamakla yükümlüdür.

Bireysel çalışma raporu,  komisyonca hazırlanan ve Baro Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren bireysel çalışma raporu yazım yönergesi esaslarına uygun olarak hazırlanacaktır.

Tez çalışmaları stajyerin yanında staj yaptığı avukatın gözetiminde yürütülür. Stajyerin yanında staj yaptığı avukat, stajyerin “TEZ DANIŞMANI” dır.

Bireysel Çalışma Raporları (tez), staj süresi bitiminden en az 3 (üç) ay önce staj komisyonuna teslim edilir.

Her stajyer hazırlamış olduğu bireysel çalışma raporuna ilişkin sözlü sunumunu komisyon tarafından belirlenecek süre içerisinde gerçekleştirecektir.

Bireysel çalışma raporunu teslim etmemiş stajyer avukatlık stajını tamamlamamış sayılır.

 

MAHKEME VE ADALET DAİRESİNDE ÇALIŞMA

Madde 15

Stajın ilk altı ayı adalet Komisyonunun gözetimi altında mahkeme ve adalet dairelerinde, TBB Avukatlık staj yönetmeliğinin 11. ve 12. maddesinde belirtilen şekilde yapılır.

 

 AVUKAT YANINDA STAJ

Madde 16

Stajyer, stajının ikinci altı ayında en az beş yıl meslek deneyimi olan ve Avukatlık kanunun 15. ve TBB avukatlık staj yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan bir avukatın yanında stajına devam eder.

Bir avukatın yanında en çok iki stajyer staj yapabilir.

Yönetim, yanında staj yapılacak avukata staj eğitim programı hakkında bilgi vererek,  avukat tarafından stajyerin eğitim programına katılmasının sağlanmasını ister.

(Ek: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[16] Avukat, stajyerini avukatlık yasası, TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliği ve iş bu iç yönetmelik hükümleriyle baro yönetim kurulu ve komisyon kararları doğrultusunda yetiştirmek, eğitim çalışmalarına ve iş bu yönetmelikte belirlenen diğer çalışmalara katılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Stajyer, avukat yanında, stajı süresince kesintisiz olarak devam etmek, Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde belirtildiği üzere duruşmalara ve cezaevi görüşmelerine avukatla veya avukat gözetiminde girmek, mahkemeler ve idari makamlardaki işleri takip etmek, dava dosyalarını ve yazışmaları düzenlemekle yükümlüdür.

Stajyer avukat yanında yaptığı staj sırasında öğrendiği sırları ve özel bilgileri meslek sırrı olarak saklar.

Madde 17

Stajyerin yanında staja başladığına ya da ayrıldığına ilişkin bilgileri Baro ’ya iletmekte geciken, birinci üç aylık rapor ile kesin raporunu süresinde, yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda vermeyen, stajyerine gerekli yetişme olanakları sağlamayan ya da stajyeri stajla ilişkisi olmayan işlerde çalıştıran, eğitim çalışmalarına geç katılmasına ya da hiç katılmamasına karşı önlem almayan avukatlar Baro Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarıya rağmen aynı veya benzer davranışların sürmesi halinde Av. K. 22/2 ve TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin 21. Maddeleri doğrultusunda söz konusu avukatların yanında staj yapılması engellenebilir. Ayrıca, söz konusu avukatlar hakkında, TBB Meslek Kuralları 33. Maddesi ve TBB Staj Yönetmeliği 17/ son maddesi doğrultusunda, Baro Yönetim Kurulu şikâyet üzerine ya da kendiliğinden disiplin soruşturması başlatılabilir.

Baro Yönetim Kurulu veya yetki verilmesi halinde Komisyon Başkanı veya Başkan Yardımcısı stajyer avukatın, staj yaptığı bürodaki çalışmasını ve staj koşullarını her zaman denetleyebilir. Denetime ilişkin yazılı bir rapor tutularak Baro Başkanlığı’na sunulur.

DİĞER ÇALIŞMALAR

Madde 18

Duyurulan eğitim programında yer almasa bile komisyonca yapılacak duyuru üzerine; baroca veya komisyonca düzenlenen sempozyum, panel, konferans gibi tüm bilimsel, kültürel mesleki ve sosyal içerikle etkinliklere stajyer katılmakla yükümlüdür.

ADLİ YARDIM NÖBETİ

Madde 19

Stajyerler, staj dönemleri boyunca komisyonca veya komisyonun görev verilmesi halinde Baro sekreterliğince tutulacak isim çizelgesine göre sırayla Adli Yardım Komisyonu tarafından görevlendirilen avukatlar ile birlikte adli yardım nöbeti tutmakla yükümlüdür.

STAJYERİN İZLENMESİ

Madde 20 - (Değişik madde: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[17]

Komisyon; stajyeri stajı süresince inceler. Stajyerin staj eğitim çalışmalarına katılmaması veya çalışmaları aksatması, stajı süresince avukatlık mesleği ile bağdaşmayan eylem ve işlemlerinin saptanması; yasa, meslek kuralları, baroca alınan kararlara ve komisyon kararlarına aykırı davranması, verilen görevleri yerine getirmemesi gibi olumsuz durumlar saptandığında stajyerin durumunun belirlenmesi için komisyonda görüşme açılır. Komisyon  stajyerin uyarılmasına karar verebileceği gibi koşulları oluştuğunda stajyerin adının staj listesinden silinmesi veya stajının uzatılması için yönetime öneride bulunabilir.

STAJIN UZATILMASI HALİNDE STAJIN YAPILIŞI

Madde 21 - (Değişik madde: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[18]

Baro Yönetim Kurulu tarafından stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde bu karar en kısa sürede stajyere ve yanında staj yaptığı avukata bildirilir. Stajyer avukat bu süre içerisinde eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam eder.

(Ek: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[19] Zorunlu derslerini tamamlamadığı için staj bitim belgesi alamamış stajyer, zorunlu derslerini tamamlayana kadar staj eğitimine devam eder.

YÖNERGELER VE BENZERİ DÜZENLEMELER

Madde 22 - (Değişik madde: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[20]

Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek üzere bu yönetmeliğin  uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamanın etkinleştirilmesini sağlamak amacıyla staj komisyonunca hazırlanan yönergeler ve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulunun kararı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 23 - (Değişik madde: 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı)[21]

İş bu yönetmelik hükümleri YALOVA Barosu Yönetim Kurulunca yürütülür.

YÜRÜRLÜK

Madde 24

Bu yönetmelik Yalova Barosu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek 20.09.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 [1]Bu yönetmelik ile Yalova Barosu’nda staj yapan stajyer avukatların bir yıllık stajları süresince alacakları eğitimin daha verimli ve kapsamlı olması, stajyerlere eşit bir şekilde dağılımı, Staj Komisyonunca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin ve yönetim ilkelerinin saptanması amaçlanmaktadır. “şeklîndeki 2. madde 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.

[2]Yönetimce, iki yıl süre ile görevlendirilen TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 15. maddesinde yazılı niteliklere sahip avukatlardan oluşan komisyon, aynı zamanda komisyon  başkanı olan Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine toplanır. Şeklindeki 4. Maddenin 1. Fıkrası 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.

[3] İş bu fıkra 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile madde metnine eklenmiştir.

[4]Komisyon adli ara verme dışında ayda en az bir kez toplanmak zorundadır. Komisyon, uygun gördüğü toplantılara stajyer temsilcilerini  ve ilgilileri de çağırılabilir.” şeklîndeki 5. madde 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

[5] İş bu fıkra 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile madde metnine eklenmiştir.

[6] İş bu fıkra 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile madde metnine eklenmiştir.

[7]Komisyonda görev alacak stajyer temsilcisi her staj eğitim yılı başında, Staj Komisyonu tarafından belirlenecek tarihte, Yalova Barosuna kayıtlı stajyerler arasından gizli oyla, 2 asil ve 2 yedek olmak üzere seçilir. En fazla oy alan stajyer temsilcisi, stajyer temsilcilerinin başkanıdır. Eşitlik halinde kıdeme bakılır. Seçim, Staj Komisyonunun gözetiminde yapılır.  Stajyer temsilciliği, temsilcinin staj bitim belgesi alması ile sona erer. Görevi sona eren stajyer temsilcisinin yerine en fazla oy almış olan yedek  üye göreve çağrılır.” Şeklindeki 6. Maddenin 1. Fıkrası 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

[8]Toplantılarda görüşülecek konuları içeren ve komisyon başkanınca hazırlanacak gündem, toplantı gününden en az bir gün önce komisyon üyelerine güncel yöntemlerle iletilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Komisyon toplantılarında alınan kararlar karar defterine tarih ve sıra numarası ile yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.” şeklîndeki 8. madde 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişiklikle 5. maddeye eklenmiş ve iş bu madde “Komisyonun Görevleri” başlığını almış ve herhangi bir içerik değişikliğine uğramamıştır.

[9] Değişiklik öncesi düzenlemede “Komisyonun Görevleri” isimli iş bu madde 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişiklikle 8. Maddede yer aldığından, iş bu madde “Staj” başlığını alarak ve önceki düzenlemeden farklı olacak herhangi bir içerik değişikliğine uğramamıştır.

 

[10] Değişiklik öncesi düzenlemede “Staj” isimli iş bu madde 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişiklikle 10. Maddede yer aldığından, iş bu madde “Staj Eğitimi” başlığını alarak ve önceki düzenlemeden farklı olacak herhangi bir içerik değişikliğine uğramamıştır.

[11] Değişiklik öncesi düzenlemede “Staj Eğitimi” isimli iş bu madde 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişiklikle 11. Maddede yer aldığından, iş bu madde “Yıllık Eğitim Programı, Konuları ve Süreleri” başlığını almıştır.

[12] Değişiklik öncesi düzenlemedeEğitim dönemi 1 Ekim’de başlar ve ertesi yıl 20 Temmuz’da sona erer.” Şeklindeki 13. Maddenin 1. Fıkrası 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 12. Maddenin 1 fıkrası olarak yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir

[13] Değişiklik öncesi düzenlemede 20. Maddede olan bu madde 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişiklikle 13. Maddede yer alması uygun görülmüş olup, içerik değişikliğine uğramıştır.

 

[14] İş bu 2. fıkra 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile “stajyerin devamı” başlıklı madde metnine eklenmiştir.

 

[15]%15 (15 saat ) üzerindeki her bir eğitim günü devamsızlığı için stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir. şeklîndeki düzenleme 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile “%15 üzerindeki her bir eğitim çalışması devamsızlığı için stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilebilir” şeklinde değiştirilmiştir.

 

[16] İş bu fıkra 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile madde metnine eklenmiştir.

[17] Değişiklik öncesi düzenlemede 21. Maddede olan bu madde 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişiklikle 20. Maddede yer alması uygun görülmüş olup, içerik değişikliğine uğramıştır.

[18] Değişiklik öncesi düzenlemede 22. Maddede olan bu madde 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişiklikle 21. Maddede yer alması uygun görülmüştür.

[19] İş 2.  fıkra 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile madde metnine eklenmiştir.

[20] Değişiklik öncesi düzenlemede “staj formları” isimli iş bu madde 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişiklikle düzenleme içeriğinden çıkartılmasına karar verilmiştir. İş bu sebep ile madde “Yönergeler ve Benzeri Düzenlemeler” başlığını alarak ve önceki düzenlemeden farklı olacak herhangi bir içerik değişikliğine uğramamıştır.

[21] Değişiklik öncesi düzenlemede “Yemin Töreni” isimli iş bu madde 16.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişiklikle düzenleme içeriğinden çıkartılmasına karar verilmiştir. İş bu sebep ile madde “Yürütme” başlığını alarak ve önceki düzenlemeden farklı olacak herhangi bir içerik değişikliğine uğramamıştır.

 

 

29.11.2022
AV. ELİF TURNACI ÇAVUŞ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.