YALOVA BAROSU STAJ İÇ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 8.10.2019| Okunma Sayısı: 1329

YALOVA BAROSU

STAJ İÇ YÖNETMELİĞİ

 

 

KONU

Madde 1

Bu yönetmelik; 1136 sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 1. maddesinde yer alan amaç doğrultusunda; Yalova Barosu Avukat stajyerlerinin staja başlama, çalışma ve gözetiminde uygulanacak yöntemler ile stajyer avukatların eğitimine ilişkin ilke ve kuralları ve bu çalışmaları sürdürecek Staj Komisyonunun, kuruluşuna, çalışma yöntemine, yetkilerine ve yönetim kurulunca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin saptanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar. 

 

AMAÇ

Madde 2

Bu yönetmelik ile Yalova Barosu’nda staj yapan stajyer avukatların bir yıllık stajları süresince alacakları eğitimin daha verimli ve kapsamlı olması, stajyerlere eşit bir şekilde dağılımı, Staj Komisyonunca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin ve yönetim ilkelerinin saptanması amaçlanmaktadır.

 

TANIMLAR

Madde 3

Bu yönetmelikte geçen tanımlarda:

Baro                             : Yalova Barosu’nu,

Yönetim                       : Yalova Barosu Yönetim Kurulu’nu,

Komisyon                    : Yalova Barosu Staj Komisyonu’nu

Komisyon Başkanı      : Yalova Barosu Staj Komisyonu Başkanı’nı,

Başkan Yardımcısı     : Staj Komisyonu Başkan Yardımcısı’nı,

Eğitimci                        : Staj gruplarına eğitim çalışması yapan avukatı ya da akademisyeni,

Stajyer Temsilcisi        : Stajyer grubunca seçilecek, komisyonla grup arasında iletişimi sağlamakla görevli yönergelerce ve diğer düzenlemelerle verilen görevleri yapacak bir ile üç arasındaki stajyer avukatı,

Yönetmelik                  :Yalova Barosu Staj İç Yönetmeliğini  tanımlamaktadır.

 

KOMİSYONUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 4

Yönetimce, iki yıl süre ile görevlendirilen TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 15. maddesinde yazılı niteliklere sahip avukatlardan oluşan komisyon, aynı zamanda komisyon  başkanıolan Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine toplanır.

 Komisyon üyesi avukatların görev süresi bir sonraki Baro Genel Kurulu’na kadardır. Görev süresi biten avukat yeniden görev alabilir.

 

Madde 5

            Komisyon adli ara verme dışında ayda en az bir kez toplanmak zorundadır. Komisyon, uygun gördüğü toplantılara stajyer temsilcilerini  ve ilgilileri de çağırılabilir.

 

Madde 6 

Komisyonda görev alacak stajyer temsilcisi her staj eğitim yılıbaşında, Staj Komisyonu tarafından belirlenecek tarihte, Yalova Barosuna kayıtlı stajyerler arasından gizli oyla, 2 asil ve 2 yedek olmak üzere seçilir. En fazla oy alan stajyer temsilcisi, stajyer temsilcilerinin başkanıdır. Eşitlik halinde kıdeme bakılır. Seçim, Staj Komisyonunun gözetiminde yapılır.  Stajyer temsilciliği, temsilcinin staj bitim belgesi alması ile sona erer. Görevi sona eren stajyer temsilcisinin yerine en fazla oy almış olan yedek  üye göreve çağrılır.

Stajyer temsilcileri ayrıca, stajyerler arasındaki ilişkiyi ve dayanışmayı güçlendirmek, stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri ilgiliKomisyon ile birlikte düzenlemek, stajyerlerin sorunlarına çözüm üretmek ve bu konularda Staj Komisyonuna öneri götürmekle ödevlidirler.

  

Madde 7

Staj Komisyonu üyeleri, Komisyon toplantılarına katılmak ve Komisyonca verilecek görevleri yapmak zorundadırlar. Komisyon üyelerinin, Komisyonca  kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir eğitim yılı içinde peş peşe olması koşulu aranmaksızın üç kez:

 1. Staj Komisyonu toplantılarına katılmaması,
 2. Eğitim programında yer alan çalışmalara katılmaması,
 3. Staj görüşmelerine katılmaması,
 4. Staj Komisyonunca verilecek görev ve kararları yerine getirmemesi,

Halinde, Komisyon, Komisyon üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi için Yönetim Kuruluna talepte bulunur.

 

Madde 8

Toplantılarda görüşülecek konuları içeren ve komisyon başkanınca hazırlanacak gündem, toplantı gününden en az bir gün önce komisyon üyelerine güncel yöntemlerle iletilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Komisyon toplantılarında alınan kararlar karar defterine tarih ve sıra numarası ile yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.

 

 

Madde 9

Komisyon yapılacak eğitim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bu amaçla tüm hazırlıkları yapar.

Yönetmelikte  belirtilen eğitim çalışmalarına katılamayacak üyeler  mazeretlerini en geç bir gün önceden komisyon başkanına veya başkanın görevlendireceği komisyon üyesine bildirmekle yükümlüdür. Gelmeyenkomisyon üyesinin yerine görev yapacak üye komisyon başkanı tarafından belirlenir.

 

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Madde 10

 

 1. Stajyerin TBB Staj Yönetmeliğinin 1. Maddesinde gösterilen amaçlar doğrultusunda mesleğe hazırlanmasını sağlamak
 2.  Stajyer ile Baro arasındaki ilişkileri düzenlemek ve devamlılığını sağlamak
 3. Staj Bitim Belgesi verilmesi ya da stajın uzatılması konularında  Yönetim Kuruluna öneride bulunmak
 4. Eğitim programlarını ve takvimini hazırlayıp uygulamak
 5. Eğitim amaçlı konferansları ve seminer çalışmalarını düzenlemek
 6. Eğitimi yapılacak hukuk dallarının öğretim görevlilerini belirlemek, görevlendirmek, görevden almak
 7. Eğitim programlarını, eğitim yöntemlerini ve öğretim görevlilerini amaca uygunluk ve yeterlilik yönünden denetlemek ve kararlar almak, eğitimi ve yöntemlerini geliştirici kararlar almak, yönetimin öneri ve uygulamaları üzerine görüş bildirmek
 8. Eğitimin kalitesini artırmak ve çeşitli görüş alışverişinde bulunmak maksadıyla gerek gördüğü takdirde Komisyon kararı ve Baro Yönetim Kurulunun onayı ile bir danışma kurulu oluşturmak
 9. Stajyerlerinkatılımlarını ve çalışmalarını izlemek
 10. Bireysel çalışma raporlarının (tezlerinin) incelenmesi ve değerlendirilmesi hususlarını düzenlemek
 11. Eğitim bitirme, başarı ve katılma belgeleri vermek
 12. Stajyer hakkında avukat tarafından düzenlenecek üçer aylık dönem raporlarını takip etmek
 13. Stajyerler arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı güçlendirmek
 14.  Stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri stajyer temsilcileri ile birlikte düzenlemek
 15. Stajyer– Avukat arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak ve karşılıklı isteklerin göz önünde tutulmasıyla stajyerin avukat yanına yerleştirilmesi konusunda yardımcı olmak
 16. Stajyerlerin talep ve şikâyetlerini değerlendirerek, çözüm üretmek
 17. Altı ayda bir Staj Eğitimine ilişkin faaliyet raporu düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

 

STAJ

Madde 11

Staj bir yıldır. İlk altı ay mahkemelerde kalan altı aylık kısım avukat yanında yapılır. Stajyerin bu bir yıllık staj süresi içerisinde Staj Komisyonunca düzenlenen tüm eğitim çalışmalarına katılması zorunludur. Staj Komisyonunca düzenlenen eğitim çalışmaları Yalova Barosu’nun belirlediği yerde yapılır.

 

STAJ EĞİTİMİ

Madde 12

Staj işleri ve stajyer eğitimi bu yönetmeliğe göre oluşturulan Yalova Barosu Staj Komisyonu’nu tarafından yürütülür.

 

YILLIK EĞİTİM PROGRAMI, KONULARI VE SÜRELERİ

Madde 13

Eğitim dönemi 1 Ekim’de başlar ve ertesi yıl 20 Temmuz’da sona erer.

Eğitim konuları ve süreleri TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 22. ve 23. maddelerindeki ilkeler doğrultusunda Komisyonca her yıl Eylül ayında belirlenerek yıllık program hazırlanır.

Yönetim Kurulu şartlara ve imkânlara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir

  

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU ( TEZ  )

Madde 14

Stajın başlangıcını takip eden ilk 60 gün içinde verilecek ve Komisyonca belirlenecek konu doğrultusunda her stajyer staj eğitimi süresince bir bireysel çalışma raporu (tez) hazırlamakla yükümlüdür.

Bireysel çalışma raporu, staj komisyonunca hazırlanan ve Baro Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren bireysel çalışma raporu yazım yönergesi esaslarına uygun olarak hazırlanacaktır.

 

Tez çalışmaları stajyerin yanında staj yaptığı avukatın gözetiminde yürütülür. Stajyerin yanında staj yaptığı avukat, stajyerin “TEZ DANIŞMANI” dır.

Bireysel Çalışma Raporları (tez), staj süresi bitiminden en az 3 (üç) ay önce staj komisyonuna teslim edilir.

Her stajyer hazırlamış olduğu bireysel çalışma raporuna ilişkin sözlü sunumunu staj komisyonu tarafından belirlenecek süre içerisinde gerçekleştirecektir.

Bireysel çalışma raporunu teslim etmemiş stajyer avukatlık stajını tamamlamamış sayılır.

 

MAHKEME VE ADALET DAİRESİNDE ÇALIŞMA

Madde 15

Stajın ilk altı ayı adalet Komisyonunun gözetimi altında mahkeme ve adalet dairelerinde, TBB Avukatlık staj yönetmeliğinin 11. ve 12. maddesinde belirtilen şekilde yapılır.

 

AVUKAT YANINDA STAJ

Madde 16

Stajyer, stajının ikinci altı ayında en az beş yıl meslek deneyimi olan ve Avukatlık kanunun 15. ve TBB avukatlık staj yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan bir avukatın yanında stajına devam eder.

Bir avukatın yanında en çok iki stajyer staj yapabilir.

Yönetim, yanında staj yapılacak avukata staj eğitim programı hakkında bilgi vererek,  avukat tarafından stajyerin eğitim programınakatılmasının sağlanmasını ister.

Stajyer, avukat yanında, stajı süresince kesintisiz olarak devam etmek, Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde belirtildiği üzere duruşmalara ve cezaevi görüşmelerine avukatla veya avukat gözetiminde girmek, mahkemeler ve idari makamlardaki işleri takip etmek, dava dosyalarını ve yazışmaları düzenlemekle yükümlüdür.

Stajyer avukat yanında yaptığı staj sırasında öğrendiği sırları ve özel bilgileri meslek sırrı olarak saklar.

 

Madde 17

Stajyerin yanında staja başladığına ya da ayrıldığına ilişkin bilgileri Baro’ya iletmekte geciken, birinci üç aylık rapor ile kesin raporunu süresinde, yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda vermeyen, stajyerine gerekli yetişme olanakları sağlamayan ya da stajyeri stajla ilişkisi olmayan işlerde çalıştıran, eğitim çalışmalarına geç katılmasına ya da hiç katılmamasına karşı önlem almayan avukatlar Baro Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarıya rağmen aynı veya benzer davranışların sürmesi halinde Av.Kan. 22/2 ve TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin 21. Maddeleri doğrultusunda söz konusu avukatların yanında staj yapılması engellenebilir. Ayrıca, söz konusu avukatlar hakkında, TBB Meslek Kuralları 33. Maddesi ve TBB Staj Yönetmeliği 17/ son maddesi doğrultusunda, Baro Yönetim Kurulu şikâyet üzerine ya da kendiliğinden disiplin soruşturması başlatılabilir.

Baro Yönetim Kurulu veya yetki verilmesi halinde Staj Komisyonu Başkanı veya Başkan Yardımcısıstajyer avukatın, staj yaptığı bürodaki çalışmasını ve staj koşullarını her zaman denetleyebilir. Denetime ilişkin yazılı bir rapor tutularak Baro Başkanlığı’na sunulur.

 

DİĞER ÇALIŞMALAR

Madde 18

Duyurulan eğitim programında yer almasa bile komisyonca yapılacak duyuru üzerine; baroca veya komisyonca düzenlenen sempozyum, panel, konferans gibi tüm bilimsel, kültürel mesleki ve sosyal içerikle etkinliklere stajyer katılmakla yükümlüdür.

 

ADLİ YARDIM NÖBETİ

Madde 19

Stajyerler, staj dönemleri boyunca staj komisyonunca veya komisyonca görev verilmesi halinde Baro sekreterliğince tutulacak isim çizelgesine göre sırayla Adli Yardım Komisyonunca görevlendirilen avukatlar ile birlikte adli yardım nöbeti tutmakla yükümlüdür. Ayrıca stajyerin katılmadığı her bir eğitim günü, Adli yardım nöbeti ile tamamlatılır.

  

STAJYERİN DEVAMI

Madde 20

Stajyer tüm eğitim çalışmalarına katılmak zorundadır. Devam ve devamsızlık çizelgeleri staj komisyonunca veya komisyon tarafından görev verilmesi halinde Baro sekreterliğince tutulur. Stajyer 11. maddedeki eğitim çalışmalarının %85 ne katılmak zorundadır. Katılmadığı eğitim günleri için mazeretini yazılı olarak baro sekreterliğine bildirmelidir.

%15 (15 saat ) üzerindeki her bir eğitim günü devamsızlığı için stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir.

Stajyerin yönetmeliğin 17. maddesinde belirtilen çalışmalardan katılmadığı her bir etkinlik için 3 (üç) saat devamsızlık yaptığı kabul edilir.

Stajyerin yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen Adli Yardım Nöbeti görevini sırası geldiğinde yerine getirmemesi durumunda 1 (bir) saat devamsızlık yaptığı kabul edilir.

 

STAJYER İLE İLİŞKİLER

 

STAJYERİN İZLENMESİ

Madde 21

Komisyon; stajyeri stajı süresince inceler. Stajyerin staj eğitim çalışmalarına katılmaması veya çalışmaları aksatması stajı süresince avukatlık mesleği ile bağdaşmayan eylem ve işlemlerinin saptanması; yasa, meslek kuralları, baroca alınan kararlara ve komisyon kararlarına aykırı davranması verilen görevleri yerine getirmemesi gibi olumsuz durumlar saptandığında stajyerin durumunun belirlenmesi için komisyonda görüşme açılır. Komisyon  stajyerin uyarılmasına karar verebileceği gibi koşulları oluştuğunda stajyerin adının staj listesinden silinmesi veya stajının uzatılması için yönetime öneride bulunabilir.

 

 STAJIN UZATILMASI HALİNDE STAJIN YAPILIŞI

Madde 22

Baro Yönetim Kurulu tarafından stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde bu karar en kısa sürede stajyeri ve yanında staj yaptığı avukata bildirilir. Stajyer avukat bu süre içerisinde eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam eder.

 

STAJ FORMLARI

Madde 23

Staj başlangıcında doldurulan matbu formlar ile diğer belgeler stajyer tarafından Baro Sekreterliğine teslim edilir. Formlardaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, stajyerin on gün içinde yazılı olarak değişikliği bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde eski bilgilere göre yapılan tebligat ve duyurular geçerli sayılır.

 

YEMİN TÖRENİ

Madde 24

Türkiye Barolar Birliğince ruhsatı gönderilen stajyerin avukatlık mesleğine başlarken ant içmeleri için Yönetim Kurulunca bir tören hazırlanır.

 

 

 

YÖNERGELER VE BENZERİ DÜZENLEMELER

Madde 25

Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek üzere bu yönetmeliğin  uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamanın etkinleştirilmesini sağlamak amacıyla staj komisyonunca hazırlanan yönergeler ve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulunun kararı ile yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 26

İş bu yönetmelik hükümleri YALOVA Barosu Yönetim Kurulunca yürütülür.

 

 

GEÇİCİ MADDE 27

Bu yönetmelik hükümleri, yürürlük tarihi itibariyle stajının ilk altı ayını bitirmemiş tüm stajyerler için uygulanacaktır.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 28

Bu yönetmelik Yalova Barosu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek 20.09.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 

22.01.2021
AV. FEDAYİ DOĞRUYOL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.