İLAN VE REKLAM VERGİSİ BAŞVURUSU

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Baromuz mensubu meslektaşlarımızdan gelen sözlü bildirimlerde avukatlık bürolarına ait tabelalar için Belediyeniz tarafından ilan ve reklam vergisi alınması hususunda tebligat yapıldığı bildirilmiştir.

 

1136 satılı Avukatlık Kanununun; Avukatlığın amacı: Madde 2 – “(Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 2/5/2001 - 4667/2 md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.

 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun; Avukatlığın amacı: Reklam yasağı: Madde 55 – “Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır. (Ek fıkra: 2/5/2001 - 4667/35 md.) Bu yasak, ortak avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı hakkında da uygulanır. (Ek fıkra: 2/5/2001 - 4667/35 md.) Yukarıdaki yasaklara ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.” Denilmektedir.

                Yukarıda belirtildiği üzere TBB Reklam Yasağı yönetmeliğinde tabela sınırları belirlenmiş olup, Avukatlık mesleği bir kamu hizmetidir ve vergiden muafdır.

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı yönetmeliği : Tabela Madde 5- “Bu Yönetmelik kapsamında olanlar kullanacakları tabelada; avukatlık unvanı ile ad ve soyadı, varsa akademik unvanı, büronun bulunduğu kat ve büro/daire numarası telefon numarası, internet adresi ile e-posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe dışında yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez. Aynı büroda birlikte çalışma halinde, avukatlardan birinin veya bir kaçının adı ve soyadı veya sadece soyadı yanında "avukatlık bürosu" ibaresinin ve avukatlık ortaklığı halinde de; ortaklık sözleşmesinde belirtilen ortaklığın adı ve unvanı yanında "avukatlık ortaklığı" ibaresinin de yer alması zorunludur. (Değişik üçüncü fıkra:RG-7/9/2010-27695) Tabela, fiziki imkansızlık hallerinde bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine asılabilir. Fiziki imkansızlık halleri dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz. Tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici donanımla süslenemez. Tabelada en çok iki renk kullanılabilir. Tabela (70 cm x 100 cm) boyutunu geçemez. Ancak birden fazla avukata ya da avukatlık ortaklığına ait tabelalar ile yüksek katlarda kullanılacak tabelalarda bu boyut (100 cm X 150 cm) ye kadar arttırılabilir.

 

 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 inci maddesinde, “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.”, 13 üncü maddesinde  de “İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir. İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.” Hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.) ilan ve reklam vergisinin aranılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinde  belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

“n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,”; 59 uncu maddesinde de “belediyenin gelirleri şunlardır:

  1. Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, sadece işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile mahiyetini gösteren ve alanı ½ metrekareyi aşmayan ışıksız levhalardan ilan ve reklam vergisi alınmayacaktır. Diğer taraftan, alanı ½ metrekareyi aşan levhalardan aşan kısım üzerinden vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Bu sebeple meslektaşlarımıza yapılan tebligatların usulsüz olduğu  ve avukatlık bürolarına ait tabelalar için Belediyeniz tarafından ilan ve reklam vergisi istenmesinin kanuna aykırı olduğu hususu hatırlatılarak yapılan tebliğ işleminin durdurulmasını ve meslektaşlarımızın tabela vergisinden muaf tutulması gerektiği hususlarınızı bilgilerinize sunarım.