BASIN AÇIKLAMASI


         

 Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü .

 Çocuk Hakları Sözleşmesinin BM Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989 tarihinde oybirliği ile kabul edildiği gün, tüm dünya çocukları için ‘Çocuk Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizin de taraf olduğu sözleşme uyarınca çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılıma ilişkin tüm hakların bütün çocuklara eşit olarak tanınması prensibi getirilmiş ve çocukların üstün yararının gözetilmesi ilkesi benimsenmiştir.

 Türkiye nüfusunun % 26,9’unu çocuk nüfus oluşturmaktadır. Ancak ne yazık ki bu 20 Kasım’da da tüm çocuklarımız mutlu bir yaşam süremiyor.

 Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı, son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı, Türkiye’deki cinsel suçların yüzde 46’sı çocuklara karşı işleniyor. 2021 yılında çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında 20 bin 459 dava açıldı.

 Suçtan zarar gören kadar suça sürüklenen konumundaki çocuklarımızda mağdur durumdadır. Çocuklar bazen en yakınları bazense çevresel faktörler nedeniyle suçla tanışmaktadır. Suça sürüklenen her çocuğun temelinde toplumsal sorunlar bulunmaktadır.

Kontrolsüz ve denetimsiz yurtlarda kalmak zorunda bırakılan çocuklar birçok mağduriyet yaşamaktadır. 

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma yaşı ne yazık ki ilkokul yaşlarına kadar düşmüştür.

Planlı bir eğitim sisteminin hedeflenmemesi, değişikliklerin belli bir sistem dâhilinde uygulanmaması ve eğitim -öğretimden ziyade sınav odaklı bir uygulamanın yaygınlaştırılması çocukları gelecek kaygısı içine sürüklemektedir.

 Eğitim hakkı engellenen, dilendirilen, küçük yaşta çalıştırılan, zorla evlendirilen çocuklarımız hem çocukluklarını hem geleceklerini kaybetmektedirler. 

 Yaşam ve sağlık hakkının en temel haklardan olmasına rağmen her gün çocukların tedavi parası için yardım kampanyaları düzenlenmektedir.

 Savaş ve göç durumlarından en fazla yarayı çocuklar almakta, çocukların yaşama, korunma, barınma ve sağlık haklarında ağır ihlaller yaşanmaktadır. Zorunlu göç beraberinde yoksulluk, çocuk ölümleri, çocuk işçiliği, dilencilik, çocuk fuhuşu ve ticareti gibi sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır.

 Çocuk işçilere yönelik yasal yükümlülükler yeterli derecede denetlenememekte, çocuklar ağır şartlar altında, her türlü korumadan ve haklardan uzak bir şekilde çalıştırılmaktadır.

 Yalova Barosu olarak;

- Çocuk Hakları konusunun devlet politikası olarak kabul edilerek, çalışmaların başlatılmasını,

Çocukların yaşama, gelişme ve barınma haklarının korunmasını,

Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilke ve hedefleri doğrultusunda, Çocuk alanında çalışan tüm kurum ve kuruluşlarda gerekli adımların atılmasını,

Çocuk Koruma Kanununun altyapısının acil olarak oluşturularak, yasanın amacına uygun şekilde işlerliğinin sağlanmasını,

Cinsel istismar suçunun mağduru olan çocukların etkin bir şekilde korunmalarının sağlanması, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişiler tarafından tek seferde yapılması ve istismarı önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Çocuk İzlem Merkezlerinin tüm illerde bir an önce kurulmasını,

Çocuk ceza ve tutukevlerinde yaşanan hak ihlalleri karşısında kısa ve orta vadede, etkin soruşturma mekanizmalarının işletilmesi, faillerin cezalandırılması için etkin ve süratli yargılama yapılarak, hak ihlallerinin tespiti için bağımsız izleme mekanizmalarının geliştirilmesini ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olunarak çocuk ceza ve tutuk evlerine yönelik uluslararası standartlara uygun çalışmalar yapılmasını,

Tüm çocuklara eğitim hakkının sağlanmasını, eğitim hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını,

Çocukların sağlık hakkına en kolay erişimlerinin sağlanmasını,

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 22. Maddesi uyarınca mülteci olarak yaşayan tüm çocukların Sözleşme ’de yer alan haklardan faydalanması için gerekli önlemlerin alınmasını

Çocuk işçiliğiyle mücadeleye için yasal denetim ve takiplerin etkin olarak sağlanmasını, ihlaller karşısında ağır yaptırımlar uygulanmasını

 Talep ediyor, tüm sorumluları göreve davet ediyoruz.

 Tüm çocuklarımızın geleceğe güvenle bakmaları için Çocuk Haklarının Koruyucusu ve İhlallerin takipçisi olduğumuzu kamuoyuyla paylaşırız.