• https://www.facebook.com/pages/Yalova-Barosu/437497959725728?fref=ts
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Saat
Takvim
Menü
Arşiv Haber-Duyuru-Toplantı

Bilirkişi Tercümanlık 2014


 

  T E R C Ü M A N L I K    D U Y U R U S U


         YALOVA ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN;  


Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Göre;


Yalova Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca; 2015 yılı için Yalova Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Mahkemelerinde tercüman olarak görev yapacaklara ait tercüman  listeleri düzenlenecektir.


Tercüman listelerinin oluşturulmasına esas, tercümanlık yapılacak diller ile, başvurabilecek olanların nitelikleri ve müracaat usulleri aşağıya çıkarılmıştır.


TERCÜMANLIK ALANLARI :


Tercümanlık Alanları; Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Japonca, Kazakça, Kürtçe, Norveççe, Özbekçe, Portekizce, Rumca, Rusça, Romanca, Sırpça, Tatarca, Yunanca, Zazaca ve İşaret Dili (sağır ve dilsizler için).


NOT :Yukarda yazılan tercümanlık alanları dışında başka dillerde de Komisyon Başkanlığımıza müracaat edilebilir.


BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :


1)Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,


b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,


c) En az ilkokul mezunu olması,


ç) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,


d)Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,


e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,


f)Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,


g)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.


BAŞVURU USÜLÜ:


Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 31 Ekim 2014 tarihine kadar Adalet Komisyonuna veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.


Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.


Başvurular 15 Ekim 2014 tarihinde başlayarak, 31 Ekim 2014 tarihinde sona erecektir.


 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:


1)Başvuru Dilekçesine;


a)T.C. kimlik numarası beyanı,


b)Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,


c)Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,


ç)İki adet vesikalık fotoğraf,


d)Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, eklenir.


2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c ) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.01/10/2014


 

                                                                                       Bekir AKKALE-33367


                                                                        Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi


                                                                                 Adalet Komisyonu Başkanı
Gazeteler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam91
Toplam Ziyaret537465
Google Arama