• https://www.facebook.com/pages/Yalova-Barosu/437497959725728?fref=ts
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Saat
Takvim
Menü
Arşiv Haber-Duyuru-Toplantı

Bilirkişi Hukuk 2014

 

  

  B İ L İ R K İ Ş İ L İ K    D U Y U R U S U

         YALOVA ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN;  

 

            Hukuk Muhakemesi Kanununa Göre Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca  Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Göre;

            Yalova Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca; 2015 yılı için Yalova Adliyesi Hukuk Mahkemelerinde bilirkişi olarak görev yapacaklara ait bilirkişi listeleri düzenlenecektir.

            Bilirkişi listelerinin oluşturulmasına esas, uzmanlık alanları ve meslek grupları ile, başvurabilecek olanların nitelikleri ve müracaat usulleri aşağıya çıkarılmıştır.

            UZMANLIK ALANLARI ve MESLEK GRUPLARI :

            1-)Uzmanlık Alanları; İnşaat, Mimarlık, Ziraat, Fen, Orman, Makine, Harita, Kadastro, Elektrik, Elektronik, Çevre, Jeolog, Bilgisayar, Bilişim Teknolojileri, Gemi, Trafik, Trafik Hasar Durumu, Trafik Kusur Durumu, Enerji, Muhasebe, Hukuk, Eczacı, Kimya, Emlak Alım-Satım, İkinci El Eşya Alım-Satım, Mülk, Zirai, Kooperatif, Aktüerya, Süs Bitkileri, Kaporta, Sıhhı Tesisat, Kuyumculuk, İş Kazası Kusur Durumu, İşçilik Alacaklarının Hesaplanması, İş Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Hesaplanması, İtibari Hizmet Süresinin Belirlenmesi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Mal Rejimi ve Edinilmiş Malların Tasfiyesi, Meteroloji, Bankacılık, Menkul Kıymetler, Doğalgaz, Belge ve İmza İnceleme, Sağlık Hizmetleri, Telif Hakları, Gıda, Maden, Marka ve Patent, Psikolog, Pedagog, Sosyal Çalışmacı, Betonarme Yerüstü ve Yeraltı Yapılar, Geoteknik, Ulaştırma, Su, Hidrolik ve Su Kaynaklar, Kıyı, Liman, Yapı Malzemeleri.

            2-)Meslek Grupları; İnşaat Mühendisi, Mimar, Ziraat Mühendisi, Orman Mühendisi, Makine Mühendisi, Harita Mühendisi, Kadastro Mühendisi, Kadastro Teknisyeni, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Çevre Mühendisi, Jeolog, Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Maden Mühendisi, Yazılım Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi,  Gemi Mühendisi, Gemi Makine Mühendisi, Gemi İnşaat Mühendisi, Hesap Uzmanı, Şehir Plancısı, Mahalli Bilirkişisi, Hesap Uzmanı, Trafik Uzmanı, Trafik Hasar Durumu Uzmanı, Trafik Kusur Durumu Uzmanı, Enerji Mühendisi, Muhasebeci, Mali Müşavir, Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi, Avukat, Kimya, Emlakçı, Taşınmaz Değerleme Uzmanı (SPK Lisanslı), 2. El Eşya Alım-Satım, Mobilyacı, Marangoz, Kaportacı, Mülk Bilirkişi, Sıhhi Tesisatçı, Kuyumcu, İşçilik Alacaklarını Hesaplama Uzmanı, İş Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Hesaplama Uzmanı,  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı, Gıda Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Veteriner, Mütercim Tercüman (Osmanlıca).

            NOT : Yukarıda yazılan meslek grupları ve uzmanlık alanlarının dışında başka meslek grubu ve uzmanlık alanına girenler de Komisyon Başkanlığımıza müracaat edebilirler.

            BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :

            a)Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

            b)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,

            c)Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

            ç)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

            d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

e) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya meslekî faaliyetini icra etmek,

f) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak gerekir.

 

            BAŞVURU USÜLÜ:

(1)Başvurular 15/10/2014 tarihinde başlayarak, 31/10/2014 tarihinde sona erecek olup, bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

(2)Başvurular, komisyona bizzat veya UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

(3)Başvuru dilekçesine 9 uncu maddede belirtilen belgeler eklenir. Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

           

            BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

            (1) Başvuru dilekçesine, başvuru Sahibinin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,

b) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı,

c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,

ç) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,

d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge, eklenir.

          (2)Komisyonun bir önceki yıla ait listesinde kayıtlı olanlardan sadece birinci fıkranın (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

      (3)Bilirkişi listesine girmek için müracaat edenlerin ve listede kalmaya devam edecek olanların arşiv kaydını da kapsayacak şekilde adli sicil kayıtları komisyon tarafından elektronik ortamda alınır.

          (4)Başvurular UYAP üzerinden de yapılabilir. Bu durumda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp güvenli elektronik imza ile imzalanır. Belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca gönderilir. 01/10/2014

 

                                                      Bekir AKKALE-33367

                                                   Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

                                                         Adalet Komisyonu BaşkanıGazeteler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret536932
Google Arama